Οικονομικός Πατριωτισμός, η μόνη λύση ανάταξη της οικονομίας μας

Οικονομικός Πατριωτισμός,
η μόνη λύση ανάταξη της οικονομίας μας


Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος


 «Μην ελπίζετε εις ξένους / και υιούς νενοθευμένους.
 Αλλά μόνον στην ανδρείαν/ των Ελλήνων την καρδίαν».
                          Ρήγας Φεραίος

Η χώρα βιώνει υπο το σκαιό καθεστώς του μνημονίου, την μεγαλύτερη οικονο-μική και κοινωνική μεταπολεμική της κρίση, με ζοφερό το ενδεχόμενο της αποδόμησης του κοινωνικού μας ιστού. Είναι επιβεβλημένο έτσι άμεσα – χθές κιόλας – απο την σύνολη πολιτική μας τάξη, να κατατεθεί ένα εύτολμο, σοβαρό και οραματικό σχέδιο, προκειμένου η εθνική μας οικονομία να επανεκκινήσει, μετά την ευθανασία στην οποία την οδήγησαν και να εξέλθουμε απο την κινού-μενη άμμο στην οποία εκκόντες άκοντες οδηγηθήκαμε.

Σ΄αυτό το πλαίσιο παραθέτουμε την κατάθεση μιας οραματικής πρότασης υπο τον τίτλο «Οικονομικός πατριωτισμός», κεντρικός πυρήνας της οποίας είναι η παραγωγή και κατα-νάλωση προϊόντων και υπηρεσειών, οι οποίες θα στηρίζονται στο παραγωγικό και κατανα-λωτικό δυναμικό της χώρας και θα έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική μας ανασυγκρό-τηση. Μέσα απο την εφαρμογή το μοντέλου του οικονομικού πατριωτισμού, η στόχευση θα είναι στην προοπτική μιας επταετίας, να έχουμε κάθε χρόνο μια ανάπτυξη της τάξης του 5%-7%. Και βεβαίως έτσι θα έλθει και η πολυπόθητη ανάπτυξη, αφού θα στηρίζεται αποκλειστι-κά σε δικούς μας παραγωγικούς συντελεστές. Σ΄αυτό άλλωστε το οικονομικό μοντέλο, πολύ εύστοχα και επιτυχημένα στηρίχθηκαν ανθηρές και δυνατές σήμερα οικονομίες, όπως της Κίνας, του Ισραήλ, της Γερμανίας και άλλων χωρών, που μας δείχνουν το δρόμο, εξόδου απο την οδυνηρή κρίση την οποία διάγουμε, με ίδιες δυνάμεις και όχι με έωλες ξένες ενι-σχύσεις.

Σήμερα στην Ελλάδα καθίσται επιτακτική ανάγκη να προβούμε άμεσα στην ανατροπή του υπάρχοντος παραγωγικού και καταναλωτικού οικονομικού μας μοντέλου, με κεντρικό ζητούμενο την κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης σε επίπεδο οπωσδήποτε της τάξης του 75%, απο γεωργικά, κτηνοτροφικά και βιομηχανικά προϊόντα ελληνικής προελεύσεως. Το μοτό «Επιμένουμε ελληνικά», πρέπει σήμερα mutatis-mutandis να γίνει ένας νέος «εθνικός ύμνος», για όλους τους έλληνες.

Με βάση έγκυρους υπολογισμούς του κοινωνικού κινήματος «Καταναλώνουμε και παράγου-με», η εθνική μας οικονομία θα βοηθηθεί κατά 10 δις ευρώ, αν κάθε έλληνας αγοράσει ελληνικά προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ, εντός του 2012. Αν αυτός ο εθνικά επιβαλλόμενος σήμερα στόχος επιτευχθεί, τότε σταδιακά οι εξαγωγές θα γίνουν μεργαλύτερες απο τις εισαγωγές μας και το στοίχημα της ανάπτυξης, θα έχει έμπρακτα κερδηθεί.

Σαφώς όμως για να υλοποιηθούν οι πιο πάνω οραματικές προτάσεις, θα πρέπει πρωτίστως να έχουμε την ένθερμη υποστήριξη όλων των θεσμικών δομών του κράτους μας και πάνω απο όλα να επενδύσουμε μεσομακροπρόθεσμα, στην δημιουργία μιας νέας πατριωτικής οικονομικής παιδείας, εδραίο θεμέλιο της οποίας θα είναι η παραγωγή και κατανάλωση ελληνικών προϊόντων. Πρός αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει :

● Να συνδράμει το κράτος την δημιουργία των απαιτουμένων υποδομών στις ελλη-νικές εταιρείες, που θα «βγούν μπροστά» σ΄αυτή την πελώρια εθνική οικονομική προσπάθεια.

● Να δημιουργήσουμε καθετοποιημένη βιομηχανική παραγωγή, απο το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο παραγωγής του προϊόντος.

● Να καθετοποιήσουμε την αγροτική μας παραγωγή, όπως επιτυχημένα έχει κάνει το Ισραήλ.

● Να δημιουργήσουμε μια σοβαρή βιομηχανία παιδείας, που παράλληλα με την υγιή οικονομικά και με αξιολόγηση λειτουργία των κρατικών πανεπιστημίων, θα ενισχύει την λειτουργία σοβαρών ιδιωτικών πανεπιστημίων, που συνολικά μαζί θα προάγουν την έξαρση του σπουδαίου διανοητικού μας κεφαλαίου, με παρεπόμενο την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εθνικά καινοτόμας και πρωτοπόρου τεχνολο-γίας.

●Να αναδείξουμε τον σπουδαίο παραγωγικός μας συντελεστή του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας βιομηχανίας ιαματικού και ιατρικού τουρισμού.

● Τέλος να δημιουργήσουμε μια σοβαρή εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, που θα πα-ράγει τουλάχιστον το 75% της νέας γενιάς φαρμάκων των γενοσήμων και προοπτικά θα στοχεύει στην εξαγωγή τους.

Οι παραπάνω οραματικοί στόχοι που θα στηρίξουν το νέο μοντέλο του «οικονομικού πα-τριωτισμού» το οποίο προτάσουμε, θα δρομολογήσουν την ταχεία ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας, αφού μέσω αυτών θα καταφέρουμε Εμπορικό πλεόνασμα και επομένως αύξη-ση του ΑΕΠ, το οποίο τα τελευταία δυο χρόνια, υπέστη δραματική καθίζηση.

Ενώ σπουδαίο παρεπόμενο απο την πιο πάνω ανάταξης της εθνικής μας οικονομίας, θα είναι η δραστική καταπολέμηση της ανεργίας, που στην κυριολεξία μέρα με την μέρα κατεδα-φίζει τον κοινωνικό μας ιστό και προσεγγίζει ως ποσοστό του εργατικού μας δυναμικού, αυτό που ίσχυε στην μεταπολεμική Ελλάδα του 1950, οπότε και εξαναγκάζονταν οι έλληνες σε μαζική μετανάστευση στην Αμερική και την Αυστραλία.

Εν κατά κλείδει, μόνον αν αναδείξουμε τον «οικονομικό πατριωτισμό», σε κυρίαρχη οικονο-μική και κοινωνική κουλτούρα, θα επιτύχουμε θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σε όγκο και σε χρήμα, την θεαματική αύξηση του ΑΕΠ, την απάλειψη των αβυσσαλών ελειμμά-των μας, αλλά και την δημιουργία υψηλού πλεονάσματος για κοινωνική διανομή.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »