Η τραγωδία των Ελαιοπαραγωγών μας

Η τραγωδία των Ελαιοπαραγωγών μας

 Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Η φοβερή καταιγίδα του μνημονίου έχει αποδομήσει κάθε έκφανση του οικονομικού και κοινωνικού μας ιστού και μαζί τους έχει συμπαρασύρει και την ελπιδοφόρο αγροτική οικονομία, που πάντοτε ως κεντρικός πυλώνας του πρωτογενούς μας τομέα, συνιστούσε ζωτικής σημασίας παράμετρο της παραπαί-ουσας εδώ και χρόνια εθνικής μας οικονομίας. Σε αυτή την δίνη έχουν δυστυχώς καταβυθιστεί και οι ελαιπαραγωγοί μας, με την τιμή του ελαιόλαδου να σημειώνει ιστορικά χαμηλά που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής σχεδόν και μας  γυρίζουν δεκαετίες πίσω. Δυστυχώς το περίφημο επικοινωνιακό τέχνασμα του Υπουργείου Αροτικής Ανάπτυξης για το «καλάθι των αγροτικών μας προϊόντων», απεκαλύφθη πολύ σύντομα και φάνηκε ανάγλυφα η τραγική αλήθεια για τους απελπισμένους σήμερα ελαιο-παραγωγούς μας, που ευρίσκονται σε δεινή θέση. Η κατάρρευση φέτος της τιμής του ελαιολάδου, είναι απόρροια της πλήρους απουσίας εθνικής και περιφερειακής σρατηγικής για το λάδι, σε συνάρτηση με την βαθιά οικονομική κρίση που διάγουμε, αλλά κα της διακοπής της δανειοδοτήσεως απο τα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Σήμερα η κατάσταση έχει φτάσει για τους ελαιπαραγωγούς μας στο απροχώρητο και αν άμεσα δεν λειφθούν μέτρα, η παραγωγή θα οδηγηθεί σε εγκατάλειψη. Είναι εκ των πραγμάτων λοιπόν επιβεβλημένη η άμεση και δραστική εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για το ελαιόλαδο, ώστε να αποτραπεί η διαφαινόμενη ισοπέδωση της καλλιέργειας του ελαιοκάρπου στην πατρίδα μας. Μέχρι σήμερα έχουν αναληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες απο τις Περιφεριακές Αυτοδιοικήσεις, για να εξευρεθούν λύσεις στους ελαιοπαραγωγούς  μέσω της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Ωστόσο είναι εμφανές και πέραν του προβλήματος του ελαιολάδου βασικού αγροτικού μας προϊόντος, ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, θα πρέπει να κάνει σημαντική στροφή πρός την γεωργική μας οικονομία, δοθέντος ότι ήδη υπάρχουν στον αγροτικό τομέα σοβαρές υποδομές υποστήριξης των αγροτικών προϊόντων, που τον καθιστούν πολύ ανταγωνιστικό, στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης. Σ΄αυτό το πρίσμα πρέπει άμεσα η πολιτεία να διαμορφώσει μια εθνική στρατηγική όχι για την τιμή του ελαιολάδου, αλλά για την σύνολη υποστήριξη της ελαιοπαραγωγής. Επιβάλλεται έτσι άμεσα η δημιουργία ενός ιχυρού brand name ελληνικού ελαιολάδου, που έχει δυνατή παράδοση στην ευρωπαϊκή παραγωγή, το οποίο εν παραλλήλω με την συστηματική του εμπορική προώθηση, θα συστήσει μια νέα ελκυστική πρόταση στο χώρο της ευρωπαϊκής αγοράς ελαιολάδου, με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης το αρμόδιο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου θεσμικού παλαισίου, θα πρέπει να συνδρά-μει τόσο τις αγροτικές ενώσεις, όσο και τους ελαιοπαραγωγούς, ώστε να άρουν όλα τα υφιστάμενα σήμερα προβλήματα που λειτουργούν σαν πέδη στην αγορά του ελαιολάδου. Ο σοβαρός αυτός στόχος αξιώνει απο όλους τους εμπλεκόμενους αγροτικούς φορείς, σοβα-ρότητα και επίπονη προσπάθεια, ώστε ο τομέας του ελαιόλαδου, να καταστεί κεντρικός πυλώνας της αγροτικής μας οικονομίας, κατά μείζονα λόγο σήμερα που διάγουμε μια απερίσταλτη οικονομική κρίση. Εκ των πραγμάτων αναφαίνεται έτσι η ανάγκη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προβεί σε μια δέσμη αποτελεσματικών μέτρων, για την ανακού-φιση των ελαιοπαραγωγών μας. Σ΄αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα :

● Να παράσχεται η απαιτούμενη τεχνική βοήθεια στους ελαιοπαραγωγούς, που επιχειρούν επενδυτικές προσπάθειες στον κλάδο.

● Να δρομολογήσει το Υπουργείο την κοινοτική παρέμβαση, για την διευ-θέτηση της τιμής του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, ώστε να καλύπτεται επαρκώς το αυξημένο κόστος παραγωγής του.

● Να δοθούν άτοκα δάνεια απο τις τράπεζες στους αγροτικούς συνεταιρι-σμούς, προκειμένου αυτές να ασκούν παρεμβατική πολιτική στην τιμή του ελαιολάδου.

● Να υπάρξει μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του λαδιού ως εθνικού μας προϊόντος, αλλά και ευρύτερα για τις αγροτικές μας εξαγωγές.

● Να υποστηριχθούν με δανειοδοτήσεις οι τροποποιητικές επιχειρήσεις στο φάσμα του ελαιολάδου, ώστε αυτές με την σειρά τους να απορροφήσουν την ελαιοπαραγωγή μας και να υποστηρίξουν έτσι τις τιμές του ελαιολάδου.

● Να θεμοθετηθεί η αναγκαστική αναγραφή της χώρας προελεύσεως του ελαιολάδου, για να αποτρέπονται τα γνωστά μας φαινόμενα νοθείας του προϊόντος.

● Να συσταθεί εθνικός φορέας για το ελαιόλαδο, ώστε να χαράξει μια αληθινά γόνιμη και οραματική πολιτική για το ελαιόλαδο, που θα το διασφαλίσει ως ένα εκ των κεντρικών αγροτικών μας προϊόντων.

Σήμερα οι ελαιπαραγωγοί μας βρίσκονται σε οδυνηρή θέση και απειλείται σοβαρά η επιβίω-σή τους και μαζί τους η επιβίωση ενός σπουδαίου προϊόντος της καρποδότρας ελληνικής γής, που πάντοτε αποτέλεσε κομμβικό σημείο στη αγροτική μας οικονομία. Η ελληνική πολιτεία πρέπει άμεσα – χθές κιόλας – να λάβει δραστικά μέτρα για την προάσπισή τους, για να μην θρηνήσουμε την κατάρρευση ενός ακόμα σπουδαίου αναπτυξιακού μας πυλώνα.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »